Quạt hướng trục gián tiếp cánh cố định

3.650.000,00