Quạt thông gió công nghiệp vuông composite

4.599.000,00