Quạt thông gió hút ngược áp hai mặt lưới

3.670.000,00