Van một chiều lá lật Arita thân gang nối bích DN50

1.200.000